Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest AKSJOMAT Paweł Musiałowski z siedzibą w Poznaniu, os Zwycięstwa 28/64 61-651 Poznań NIP 6652941051 REGON 363068689 reprezentowana przez Pawła Musiałowskiego – właściciela. (dalej jako Administrator).

2. W ramach swojej działalności dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez Administratora danych w jego serwisie pawelmusialowski.pl;
b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na serwisie administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w serwisie oraz utrzymywanie konta użytkownika serwisu;
c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
d) badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez administratora danych;
e) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych;
f) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;
c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. e-d.

3. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie naszym pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić korzystanie z usług i działań oferowanych przez Administratora.

8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.